Lower East Side Prep.H.S.

ChangGen liu

City of Taishan

Scenes of Guanghai Town

Taishan

 

 

 

 

 

 

Guanghai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xiachuan

Hailongwan holiday resort
guanghai town welcome gate
¹ãº£ÌìºóÃí
sea without waves
¹ãº£±ðÊûʽÃñ¾Ó
¹ãº£ÁÐŮͤ

|Taishan|Guanghai|Xiachuan|Email|

Http://www.taishan.com